Представяне на Дирекцията ВО


Дирекция „Висше образование” е част от специализираната администрация на Министерството на образованието, младежта и науката, чиито основни функции са свързани с:
• разработването на стратегии за развитие на висшето образование, мониторинг и оценка на ефекта от тяхното прилагане;
• подготовката на предложения и проекти на актове за откриване, преобразуване и закриване на факултети, институти, филиали и колежи в държавните висши училища;
• разработването на държавни изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационни степени по професионални направления и по регулираните специалности;
• разработването на държавни изисквания за съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища, и поддържането на база данни на образците на документите за висше образование и квалификация.

Като подпомага министъра на образованието, младежта и науката при упражняването на контрол върху висшите училища по спазването на Закона за висшето образование и на държавните изисквания, дирекция „Висше образование” разработва и осигурява изпълнението на програми за модернизация на висшето образование, за продължаващо обучение и учене през целия живот. Анализирайки политиката на Европейския съюз, предлага и въвежда европейски практики в областта на висшето образование, участва в синхронизиране на националното законодателство с директивите на общността. Изхождайки от основните цели на инициативите на Болонския процес за модернизиране на висшето образование в Европа и повишаване неговото качество, дирекция „Висше образование" съдейства за повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища чрез участието им в проекти и програми, осигуряващи по-модерни и качествени знания, умения и компетентности, съобразени с изискванията на пазара на труда.

С проекта „Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища” дирекция „Висше образование” инвестира пряко в повишаване конкурентоспособността на българските преподаватели и студенти, престижа на висшите училища, академичната мобилност и международното сътрудничество.