Основни цели и очакван ефект от проекта

 

„Който се осмелява да преподава, не трябва да спира да учи.”
Джон Котън Дана


Основно предизвикателство пред съвременното висше образование е да отговори на непрекъснато нарастващите потребности от модерни и качествени образователни услуги. Инвестицията в преподавателите като катализатори на познанието, мотивацията и успешната реализация на младите хора е ключов фактор за развитието на обществото на знанието.

Проект „Повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища” е насочен към подобряване качеството на образователните услуги чрез изграждане на система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите във висшите училища в България.

В резултат от проекта минимум 1000 преподаватели ще повишат своите компетентности в 3 ключови сфери:
 чуждоезикови умения по английски, немски и френски език,
 информационни и комуникационни технологии;
 създаване на качествени учебни планове и програми с европейско измерение.

Като резултат от проекта висшите училища ще разполагат и с инструментариум за оценка на потребностите на преподавателите от допълнителна квалификация, за обратна връзка относно качеството на образователните услуги, както и за планиране на бъдещи обучения.