За проекта


Проект „Повишаване квалификацията на преподавателите във висшите училища”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-3.1.02-0003-C0004 "Повишаване на квалификацията и създаване на условия за кариерно развитие на учителите, преподавателите във висшите училища и директорите", Компонент 3 е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд.

Проектът е с национален обхват, изпълнява се от дирекция "Висше образование" на Министерство на образованието, младежта и науката с продължителност от 04 ноември 2008 г. до 30 юни 2011 г. и е на стойност 1 955 830 лв.