Дейности

Проектът включва:

Подготвителни дейности - създаване на управителни органи и избор на изпълнители на обученията.

Методически дейности - разработване на Наръчникът с методически помагала: критерии за успешно провеждане на обученията и устойчивост на резултатите, формуляр за кандидатстване и критерии за избор на участниците; механизми за оценка на потребностите на преподавателите от допълнителни обучения и квалификация и информация за възможности за тяхното организиране и финансиране, както и полезни ресурси и насоки за висшите училища при оценка и подобряване качеството на образователните услуги.

Информационна кампания - провеждане на информационни дни в 8 академичните градове – София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Велико Търново, Стара Загора и Благоевград - на които ще бъдат представени предстоящите обучения.

Избор на участници - кандидатите ще трябва да попълнят формуляр за кандидатстване. Критериите за подбор ще бъдат опитът и мотивацията на преподавателите за практическо приложение на придобитите умения, подкрепата от стана на университета за участието им в обучението, както и преминат тест за входно ниво за чуждоезиковите курсове.

Обучения:

Чуждоезикови курсове:
Цел: усъвършенстване на чуждоезиковите компетенции по 3 езика за подобряване на учебните програми и научноизследователска дейност
Целева група: преподаватели с чуждоезикови умения на средно ниво и ниво напреднали. В обучението не могат да участват преподаватели по чужди езици.
Обхват: 600 преподаватели
Вид на курсовете:
- Специализирани – за усвояване на професионална терминология;
- Интензивни – за усъвършенстване на чуждоезиковите умения
Езици: английски, немски и френски език.

Информационни и компютърни технологии (ИКТ) в образователния процес и работа в е-среда:
Цел: Придобиване на умения за планиране и подготовка на учебното съдържание в електронен вариант и работа в е-среда;
Целева група: преподаватели, ангажирани с разработване на модули за електронно обучение;
Обхват: 200 преподаватели

Специализирани семинари
Цел: създаване на модерни, конкурентни учебни планове и програми с европейско измерение
Целева група: преподаватели, ангажирани с повишаване на качеството на учебните програми
Обхват: 200 преподаватели
4 теми:
- Съвременни образователни стратегии и технологии;
- Методи и средства за разработване на учебно съдържание, съобразно Системата за натрупване и трансфер на кредити (ECTS);
- Методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност;
- Създаване на инструментариум за повишаване качеството на подготовката и за обучение, ориентирано към пазара на труда.